In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.

a. Stelpost accres

In de begroting zijn stelposten opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door lagere of vertragingen uitgaven Rijk.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stelpost accres AU (dekking eenmalige nadelen)

0

750

750

750

750

Stelpost accres AU (dekking structurele nadelen)

0

900

1.200

1.500

1.800

b. Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het dekken van autonome ontwikkelingen anders dan nadelen in het accres Algemene uitkering kunnen we beschikken over de stelpost autonome ontwikkelingen. De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel met worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen. De stelpost is nog niet ingezet in 2021.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stelpost autonome ontwikkelingen 2020

650

650

650

650

650

Stelpost autonome ontwikkelingen 2021

350

350

350

350

350

Stelpost autonome ontwikkelingen 2022

0

350

350

350

350

Stelpost autonome ontwikkelingen 2023

0

0

375

375

375

Stelpost autonome ontwikkelingen 2024

0

0

0

380

380

Stelpost autonome ontwikkelingen 2025

0

0

0

0

385

Saldo

1.000

1.350

1.725

2.105

2.490

Het structureel inzetten van de stelpost van de jaarschijf 2020 en 2021 wordt bezien bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021.