Financiële soliditeit (financieel solide huishouding) is een onderdeel van een structureel sluitende (meerjaren-)begroting. Hierbij wordt ook gekeken of er voldoende buffers beschikbaar zijn om op korte termijn risico’s en nadelen te kunnen dekken.

Het college van B en W heeft in het bestuursakkoord 2018-2022 Deventer opgenomen dat zij een financiële solide huishouding wil voeren met een reëel sluitende jaar- en meerjarenbegroting, die gedekt wordt met structurele middelen. Reëel sluitend houdt in dat hierbij ook gekeken wordt naar de kwaliteit en plausibiliteit van de begroting en meerjarenraming, waarbij het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en lasten worden getoetst. De ratio van het weerstandsvermogen bedraagt 1.

In de volgende hoofdstukken lichten we de beschikbare buffers toe.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2015

Stand generieke weerstandsreserve 31-12

4.073

3.546

4.977

6.525

8.042