Er zijn autonome ontwikkelingen die pas na in 2021 of later zullen ontstaan. Deze ontwikkelingen worden dan in de begroting 2022-2025opgenomen. De raadsbehandeling van deze begroting is gepland op 3 november 2021.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

1

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

-40

-40

-40

-40

2

Activia

Meedoen

0

0

0

-20

3a

Volume ontwikkeling WMO structureel

Meedoen

600

600

600

600

3b

Volume ontwikkeling WMO incidenteel

Meedoen

-300

-300

-300

0

4

Marke Zuid school

Jeugd en onderwijs

0

0

0

-4

5

I-uitvoeringsplannen

Bedrijfsvoering

-625

-403

-42

0

6

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

-1.321

7

Nieuwe Jaarschijf

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

107

Saldo

-365

-143

218

-678

Toelichting

  1. Vraagafhankelijk vervoer

Per 1 augustus 2021 lopen de huidige contracten va het vraagafhankelijk vervoer van PlusOV af. De huidige contracten kennen relatief lage tarieven. Uit de gevolgde aanbestedingsprocedure blijkt dat de nieuwe tarieven hoger komen te liggen. Deze tarieven zijn in de begroting 2022 verwerkt, hetgeen voor Deventer tot een kostenstijging leidt van €55.000. Daartegenover staat een afname van de organisatiekosten van €15.000. Voorgesteld wordt om de kostenstijging van per saldo €40.000 te verrekenen met de algemene middelen.

  1. Activia

Op 19 januari 2021 heeft het college besloten in te stemmen met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de velden van voetbalvereniging Activia naar de gemeente Voorst. Hierbij is besloten om eenmalig € 35.000 aan de gemeente Voorst in 2025 te betalen en een tweetal robotmaaiers om niet aan te bieden aan de voetbalvereniging Activia in 2025. Voor de overdracht van de robotmaaiers wordt een eenmalige vergoeding aan het Deventer Groenbedrijf verstrekt ter hoogte van de boekwaarde van de robotmaaiers per 1-1-2025 (circa €11.406). Tot slot komt het structurele onderhoudsbudget van €26.000 van het veld voor Activia vrij ten gunste van de algemene middelen per 1 januari 2025.

  1. Volumeontwikkeling WMO

Op basis van diverse actuele ontwikkelingen is er een financieel meerjarig overzicht en prognose opgesteld. Net als in 2019 zagen we in 2020 een verdere stabilisatie van de vraag naar WMO. Deels heeft dit in 2020 te maken met de Coronaperiode, maar we zien ook een structureel effect. Dit structurele effect schatten we in op een voordeel van €600.000. De financiële transformatieopgave van €1 miljoen is hierin verwerkt en ook het risico dagbesteding (met een beslag van €400.000 op het weerstandsvermogen) kan op basis van de nieuwe prognoses vrijvallen.
We stellen voor om nu het voordeel van €600.000 structureel terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Bij de Voorjaarsnota 2021 komt een voorstel om tenminste de helft hiervan voor de komende drie jaar (2022-2024) te investeren in preventie.

  1. Marke Zuid school

De bijdrage aan de 9.000m2 is geactualiseerd op basis van de meest recente VNG normen. Dit leidt tot een lichte stijging van de bijdrage van €21.600.000 naar €21.692.000. De extra jaarlijkse kapitaalslasten (€4.300) worden verrekend met de algemene middelen.

  1. I-uitvoeringsplannen

Het Strategisch Informatieplan 2020-2023 (STiP) is in 2020 vastgesteld. In het STiP staan de vier actielijnen voor het informatiedomein voor de komende jaren: Doorontwikkeling Dienstverlening, Doorontwikkeling Bedrijfsvoering, Digitale Samenleving en Datagedreven werken. In de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening (de i-Uitvoeringsplannen) is dit vervolgens vertaald naar concrete initiatieven en projecten. Voor ieder domein van de gemeente is er een i-Uitvoeringsplan opgesteld: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Sociaal domein en Fysiek domein.

  1. Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

De jaarschijf 2024 is sluitend gemaakt met een putting uit de generieke weerstandsreserve. De jaarschijf 2025 wordt nu toegevoegd.

  1. Nieuwe jaarschijf 2025

De jaarschijf 2025 is vergeleken met de programmabegroting 2021-2024 toegevoegd. Dit betekent, dat voor dat jaar met betrekking tot een aantal inkomsten en uitgaven de verwachte autonome ontwikkelingen een structureel voordeel moet worden ingeboekt van €107.000.
Dit betreft: raming Algemene uitkering, structurele stelpost autonome ontwikkelingen, toename ozb op basis uitbreiding aantal woningen en 3% tariefstijging, areaal infrastructuur en stelpost prijzen (1,8%) en lonen/sociale lasten (2,0%). Deze indexatiecijfers kunnen nog muteren bij de begroting 2022-2025.