Op basis van de informatie in de Kaderbrief wordt inzicht gegeven over een kaderstellende richting waarmee bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021 rekening wordt gehouden en nader wordt uitgewerkt. Uitgangspunt is een structureel sluitende (meerjaren)begroting met voldoende weerstandsvermogen.

In de 1e kwartaalrapportage zijn de eenmalige autonome ontwikkelingen in 2021 meegenomen en de structurele ontwikkelingen die beginnen in 2021.
In de kaderbrief worden de autonome ontwikkelingen, die beginnen in 2022 of later, opgenomen. Bij de kaderbrief besluit de raad niet tot het aanpassen van de begroting. De onderwerpen worden betrokken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022-2025.
Ook worden een aantal risico’s en kansen genoemd, die actueel kunnen worden bij het opstellen van de begroting 2022-2025. Hierdoor ontstaat er wel indicatie over de uitkomsten van de begroting.

In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2021. In de Kaderbrief de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2022 of later. De kwartaalrapportage en kaderbrief zijn twee afzonderlijke documenten.

De uitkomst na de 1e kwartaalrapportage 2021 is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo

8.140

-632

-670

-558

-549